easy web creator
Mobirise

OBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatelem eventu je agentura Cover Story s.r.o. Jankovcova 1603/47a, Holešovice / 170 00 Praha 7 / IČO: 083 36 474 / DIČ: CZ 083 36 474, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 316925 (dále jen „pořadatel“). Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na těchto webových stránkách (dále jen „objednatel“). Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti pořadatele a objednatele.
Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem registrace je založen závazný právní vztah mezi pořadatelem a objednatelem.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu přednášejících, termínu nebo zrušení eventu z vážných organizačních či provozních důvodů.
V případě zrušení eventu ze strany pořadatele, obdrží objednatel plnou částku účastnického poplatku zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení akce, případně může být poplatek na žádost objednavatele převeden na jiný event organizovaný pořadatelem. O všech případných změnách informuje pořadatel bezodkladně objednatele telefonem nebo e-mailem. Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle právních předpisù ČR.

OBJEDNÁVKY
Objednávky k účasti na eventu přijímá pořadatel pouze písemnou formou a jsou závazné. Objednatel je povinen vyplnit objednávkový formulář, pole označená * jsou povinná. Po doručení objednávky obdrží objednatel e-mailem potvrzení registrace a řádnou fakturu na plnou částku. Tímto okamžikem se registrace pro objednatele stává ZÁVAZNOU.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek je třeba uhradit před konáním eventu, nejpozději však do data stanoveného ve faktuře. Účastnický poplatek se hradí bankovním převodem na účet číslo 2201674457 (CZ) nebo 2301674462 (EUR) vedený u Fio banka a.s. na základě faktury, kterou objednatel obdrží po odeslání vyplněné závazné objednávky. Faktura bude obsahovat všechny údaje potřebné k provedení platby a bude zaslána na fakturační e.mail uvedený v objednávkovém formuláři. Účastnický poplatek zahrnuje kurzovné/cenu eventu, doprovodné materiály a drobné občerstvení během trvání eventu.

VSTUPENKA NA EVENT
Vstupenky na event nejsou distribuovány v tištěné ani e.mailové podobě a tudíž není požadováno jejich předložení u registrace. Za vstupenku je považována potvrzená registrace, na jejímž základě je uvedeno jméno a příjmení účastníka na guest listu. V případě potřeby si pořadatel vyhrazuje právo požadovat u registrace předložení průkazu totožnosti účastníka, nebo jiný doklad (např. vizitku).

STORNO PODMÍNKY
Veškeré změny objednávek a případná storna se přijímají pouze písemnou formou. Nejpozději 5 pracovních dní před zahájením akce je možné zrušit objednávku bez jakéhokoli stornopoplatku. V případě písemného zrušení objednávky nejpozději 4 nebo 3 pracovní dny předem, je objednatel povinen uhradit pořadateli stornopoplatek ve výši 70% z účastnického poplatku (t.j. pořadatel vrací objednateli 30% z celkového uhrazeného účastnického poplatku). Při zrušení účasti v kratším termínu než 2 pracovní dny před eventem nebo při neúčasti na eventu bez zrušení registrace bude účtován storno poplatek ve výši 100 % účastnického poplatku, tj. ve výši uvedené ve faktuře. Pořadatel je v takovém případě oprávněn započíst stornopoplatek s uhrazeným účastnickým poplatkem. Pořadatel akceptujeme změnu v osobě objednatele jakožto účastníka eventu. Odpovídající část účastnického poplatku, v případě včasné zrušení objednávky/registrace, je pořadatel povinen vrátit na bankovní účet objednatele nejpozději do 14ti dnů ode dne zrušení objednávky.

V případě prodlení s úhradou jakékoli platby účastníkem (zejm. s úhradou účastnického poplatku či stornopoplatku), na níž vznikl pořadateli nárok, po dobu více než 30ti dnů ode dne její splatnosti, je pořadatel oprávněn takto vzniklé pohledávky předat externím společnostem k vymáhání. V takovém případě je objednatel povinen uhradit kromě úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení i veškeré náklady spojené s externím vymáháním dlužné pohledávky včetně nákladů na telefonické, písemné a faxové upomínky.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Cover Story s.r.o., Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 083 36 474, DIČ: CZ 083 36 474
Bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú.: 2201674457/2010
IBAN: CZ7620100000002201674457
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

Jsme contentová a eventová agentura Cover Story s.r.o.,, se sídlem Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 083 36 474, DIČ: CZ 083 36 474, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 316925 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.
V případě, že jste naším zákazníkem/uživatelem našich služeb, zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, resp. v souvislosti uzavřením smlouvy o užívání této služby. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb.

V případě, že jste naším obchodním partnerem zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s uskutečněním naší vzájemné spolupráce. Osobní údaje jsou v takovém případě využívány zejména za účelem uzavření smlouvy, při jednáních o její změně a případně také o ukončení smlouvy a dále pro účely fakturace. Osobní údaje jsou rovněž využívány za účelem realizace předmětu takové vzájemné spolupráce (předmětu smlouvy).

V případě, že jste naším zákazníkem zpracováváme zejména následující osobní údaje:
• Email;
• Jméno a příjmení;
• Kontaktní a/nebo doručovací adresa;
• Telefonní číslo;
• Fakturační a platební údaje;
• Údaje o účasti na akcích námi pořádaných akcích;
• Údaje Vámi dobrovolně poskytnuté v rámci vzájemné komunikace, ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak;
• a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby.

V případě, že jste našim obchodním partnerem, zpracováváme zejména Vaše následující osobní údaje:
• jméno a příjmení (v případě jste-li podnikající fyzickou osobou nebo pokud jste kontaktní osobou nebo osobou oprávněnou jednat v rámci konkrétního obchodního vztahu);
• e-mailovou adresu (zejména u kontaktních osob a osob oprávněných jednat za obchodního partnera v rámci konkrétního obchodního vztahu);
• telefon (zejména u kontaktních osob a osob oprávněných jednat za obchodního partnera v rámci konkrétního obchodního vztahu);
• fakturační údaje (zejména IČO u podnikajících fyzických osob).
Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás při uzavírání smlouvy či v průběhu trvání smluvního vztahu mezi námi anebo v rámci vedení individuální komunikace (písemné či telefonické) s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) můžeme o Vás vyhledávat informace i z otevřených zdrojů, seznamů a rejstříků jako je obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík atd. V neposlední řadě je pak zdrojem údajů Váš souhlas, ať již v rámci registrace k určité službě či produktu (včetně uložení informace o způsobu a udělení elektronické formy souhlasu.

V případě, že jste naším zákazníkem a využíváte našich služeb je hlavním důvodem zpracování Vašich osobních údajů poskytování služeb, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené a zajištění a neustálé zvyšování bezpečnosti našich služeb a tím i bezpečnosti Vašich údajů. Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:
• účast
• zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových;
• získání výhry ve spotřebitelských soutěžích námi organizovaných a jejich doručení výhercům;
• zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (více o odhlášení: zde) a obsahových newsletterů;
• vymáhání pohledávek;
• fakturace;
• vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností a
• ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb).
Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

V případě, že jste naším obchodním partnerem zpracováváme Vaše osobní údaje primárně za účelem uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje dále využíváme za účelem vyjednávání případných změn vzájemného obchodního vztahu nebo jeho ukončení.
Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:
• evidence a pro administrativní účely;
• vedení účetnictví;
• ochrany našich práv, případně ochrany práv třetích osob, včetně případného vymáhání pohledávek;
• plnění povinností podle zvláštních právních předpisů (např. podle předpisů regulujících oblast reklamy, předpisů týkajících se předcházení trestné činnosti apod.).

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:
• osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií (zejména IT služeb), které pro naše služby využíváme;
• obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.
• inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;
• dalším poskytovatelům právních, administrativních a technických služeb, které využíváme pro zajištění plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům, uživatelům a obchodním partnerům.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) nebo po celou dobu trvání našeho vzájemného obchodního vztahu a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu. Konkrétní doba zpracování vyplývá rovněž z účelu, pro který se konkrétní Vaše osobní údaje zpracovávají. V případě udělení explicitního souhlasu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu (je-li v souhlasu konkrétní lhůta uvedena), resp. do doby odvolání Vašeho souhlasu. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu (např. pro doložení skutečnosti, že jsme údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům). Odvoláním souhlasu také není dotčeno předchozí zpracování osobních údajů, ke kterému došlo na základě dodatečně odvolaného souhlasu. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

V případě, že jste naším obchodním partnerem jsou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu naší vzájemné obchodní spolupráce a následně po dobu nezbytnou k ochraně našich práv nebo práv třetích osob a pro účetní a evidenční účely.
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu – rozesílání obchodních sdělení) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona.
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte v souladu se Zákonem a Nařízením zejména následující práva:
• právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
• právo osobní údaje opravit či doplnit;
• právo požadovat omezení zpracování;
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
• právo požadovat přenesení údajů;
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
• případně další práva, která náleží subjektům podle Zákona a/nebo Nařízení.